Ngày ban hành NỘI DUNG
23/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 35 từ ngày 26/8/2019 đến ngày 31/8/2019
22/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 34 từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019 (BO SUNG LAN 2)
20/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 34 từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019 (BO SUNG LAN 1)
19/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 34 từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019
12/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 33 từ ngày 12/7/2019 đến ngày 17/8/2019
07/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 32 từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019 (BỔ SUNG LẦN 5)
06/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 33 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 17/8/2019 (BỔ SUNG LẦN 1)
06/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 32 từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019 (BS LAN 3)
06/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 32 từ ngày 05/10/2019 đến ngày 08/10/2019 (BS LAN 4)
05/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 32 từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019 (BS LẦN 2)
05/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 32 từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019 (BS LẦN 1)
02/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 32 từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019
01/08/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 31 từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 3)
30/07/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 31 từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
29/07/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 31 từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)


© 2015 - Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum