Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch công tác 21/06/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 26 từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019
Lịch công tác 19/06/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 25 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019 (BỔ SUNG LẦN 2)
Lịch công tác 17/06/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 25 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019 (BỔ SUNG LẦN 1)
Lịch công tác 14/06/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 25 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019
Lịch công tác 11/06/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 24 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019 (BỔ SUNG LẦN 2)
Lịch công tác 10/06/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 24 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019 (BỔ SUNG LẦN 1)
Lịch công tác 07/06/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 24 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019
Lịch công tác 05/06/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 23 từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (BO SUNG LAN 2)
Lịch công tác 04/06/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 23 từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (SỬA ĐỔI)
Lịch công tác 31/05/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 23 từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019
Lịch công tác 24/05/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 22 từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019
Lịch công tác 20/05/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 21 từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (bổ sung lần 1)
Lịch công tác 17/05/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 21 từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019
Lịch công tác 10/05/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 20 từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019
Lịch công tác 06/05/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 19 từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019 (BỔ SUNG LẦN 1)


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum