Ngày ban hành NỘI DUNG
07/07/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 28 từ ngày 06/07/2020-11/07/2020 (Bổ sung lần 2)
06/07/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 28 từ ngày 06/07/2020-11/07/2020
29/06/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 27 từ ngày 29/06/2020-03/07/2020
23/06/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 26 từ ngày 22/06/2020-26/06/2020 (BS LẦN 1)
22/06/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 26 từ ngày 22/06/2020-26/06/2020
18/06/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 25 từ ngày 15/06/2020-19/06/2020 (BỔ SUNG LẦN 1)
15/06/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 25 từ ngày 15/06/2020-19/06/2020
10/06/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 24 từ ngày 08/6/2020-12/6/2020 (Bổ sung 1)
08/06/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 24 từ ngày 08/6/2020-12/6/2020
29/05/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 23 từ ngày 01/6/2020-05/6/2020
27/05/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 22 từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 (BỔ SUNG LẦN 1)
25/05/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 22 từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020
20/05/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 21 từ ngày 18/05/2020 đến hết ngày 22/05/2020 (BỔ SUNG LẦN 1)
18/05/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 21 từ ngày 18/05/2020 đến hết ngày 22/05/2020
12/05/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 20 từ ngày 11/05/2020 đến hết ngày 15/05/2020 (BỔ SUNG LẦN 1)


© 2015 - Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum