Ngày ban hành NỘI DUNG
26/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 09 từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 (BỔ SUNG LẦN 1)
24/02/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 09 từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020
20/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 08 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (BỔ SUNG LẦN 4)
19/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 08 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (BỔ SUNG LẦN 3)
18/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 08 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (BỔ SUNG LẦN 2)
17/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 08 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (BỔ SUNG LẦN 1)
16/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 08 từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020
13/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 07 từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020 (BỔ SUNG LẦN 2)
11/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 07 từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020 (BỔ SUNG LẦN 1)
10/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 07 từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020
07/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 06 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020 (BỔ SUNG LẦN 2)
03/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 06 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020 (BỔ SUNG LẦN 1)
02/02/2020 Kế hoạch công tác tuần 06 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020
30/01/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 05 ngày 27/01/2020 đến ngày 30/01/2020 (BỔ SUNG LẦN 1)
29/01/2020 Kế hoạch công tác tuần thứ 05 ngày 27/01/2020 đến ngày 30/01/2020


© 2015 - Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum