Ngày ban hành NỘI DUNG
03/12/2019 Kế hoạch công tác tuần 49 từ ngày 02/12/2019 - 06/12/2019 (BỔ SUNG LẦN 1)
29/11/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 49 từ ngày 02/12/2019 đến 06/12/2019
27/11/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 48 từ ngày 25/11/2019 đến 29/11/2019 (BỔ SUNG LẦN 1)
25/11/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 48 từ ngày 25/11/2019 đến 29/11/2019
18/11/2019 Kế hoạch công tác Tuần thứ 47 từ ngày 18/11/2019 – 22/11/2019 (BS LẦN 1)
18/11/2019 Kế hoạch công tác tuần 47 từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019
13/11/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (BO SUNG LAN 3)
13/11/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (BO SUNG LAN 2)
11/11/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (BO SUNG LAN 1)
10/11/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019
06/11/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 (BO SUNG LAN 1)
04/11/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 45 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019
30/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 (BO SUNG LAN 4)
29/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 (BO SUNG LAN 3)
28/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 (BO SUNG LAN 2)


© 2015 - Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum