Ngày ban hành NỘI DUNG
13/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 42 từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019
11/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (BO SUNG LAN 3)
07/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (BO SUNG LAN 2)
07/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (BO SUNG LAN 1)
07/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019
03/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019 (BO SUNG LAN 4)
03/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019 (BO SUNG LAN 3)
02/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019 (BO SUNG LAN 2)
02/10/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019 (BO SUNG LAN 1)
30/09/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019
24/09/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 39 từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 (BO SUNG LAN 2)
24/09/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 39 từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019
22/09/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 39 từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019
18/09/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 38 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019 (DIEU CHINH LAN 2)
17/09/2019 Kế hoạch công tác tuần thứ 38 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019 (DIEU CHINH)


© 2015 - Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum