Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 30/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018
Lịch tuần 29/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018 (BS lần 4)
Lịch tuần 29/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018 (BS LẦN 3)
Lịch tuần 28/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018 (BS LẦN 2)
Lịch tuần 27/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018 (BS)
Lịch tuần 23/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 01/12/2018
Lịch tuần 22/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 47 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018 (BS LẦN 2)
Lịch tuần 20/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 47 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 16/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 47 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018
Lịch tuần 13/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018 (Bổ sung)
Lịch tuần 12/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018
Lịch tuần 05/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 45 từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018
Lịch tuần 31/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018 (BS LAN 3)
Lịch tuần 30/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018 (BS LẦN 2)
Lịch tuần 29/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018 (BS)


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum