Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 16/09/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 19/9/2015 đến ngày 24/9/2015
Lịch tuần 09/09/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 12/9/2016 đến ngày 17/9/2016
Lich tuần 01/09/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Lịch công tác tuần từ ngày 5/9/2016 đến ngày 10/9/2016 (bổ sung lần 2)
Lịch tuần 26/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 29/8/2016 đến ngày 03/9/2016
Lịch tuần 23/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 22/8/2016 đến ngày 28/8/2016 (lần 2)
Lịch tuần 22/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 22/8/2016 đến ngày 28/8/2016 (lần 1)
Lịch tuần 19/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 22/8/2016 đến ngày 27/8/2016
Lịch tuần 12/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 15/8/2016 đến ngày 20/8/2016
Lịch tuần 09/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 8/8/2016 đến ngày 12/8/2016 (lần 1)
Lịch tuần 08/08/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 08/8/2016 đến ngày 13/8/2016
Lịch tuần 29/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày01/8/2016 đến ngày 06/8/2016
Lịch tuần 26/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016 (lần 2)
Lịch tuần 22/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016
Lịch tuần 22/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Bổ sung kế hoạch công tác tuần từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016 (lần 1)
Lịch tuần 15/07/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần từ ngày 18/7/2016 đến ngày 23/7/2016


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum