Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch công tác 13/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019 (BS LẦN 2)
Lịch công tác 11/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019 (BS LẦN 1)
Lịch công tác 08/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019
Lịch công tác 07/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 10 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 09/3/2019 (BỔ SUNG LẦN 2)
Lịch công tác 06/03/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 10 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 09/3/2019 (BỔ SUNG)
Lịch công tác 28/02/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 10 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 09/3/2019
Lịch công tác 26/02/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 09 từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/3/2019 (BỔ SUNG)
Lịch công tác 22/02/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 09 từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/3/2019
Lịch công tác 21/02/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 08 từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 15/02/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 08 từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019
Lịch tuần 13/02/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 04 từ ngày 11/02/2019 đến ngày 16/02/2019 (BỔ SUNG LẦN 2)
Lịch tuần 12/02/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 04 từ ngày 11/02/2019 đến ngày 16/02/2019 (bổ sung)
Lịch tuần 11/02/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 04 từ ngày 11/02/2019 đến ngày 16/02/2019
Lịch tuần 28/01/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 05 từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019
Lịch tuần 22/01/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 04 từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019 (BỔ SUNG)


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum