Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 18/01/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 04 từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019
Lịch tuần 15/01/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 03 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019 (Bổ sung lần 2)
Lịch tuần 14/01/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 03 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019 (Bổ sung)
Lịch tuần 11/01/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 03 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019
Lịch tuần 10/01/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 02 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019
Lịch tuần 05/01/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 02 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019
Lịch tuần 04/01/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 01 từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 05/01/20018 (Bổ sung)
Lịch tuần 28/12/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 01 từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 05/01/20018
Lịch tuần 21/12/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 52 từ ngày 24/12/2018 đến ngày 29/12/2018
Lịch tuần 17/12/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 51 từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018 (Bổ sung)
Lịch tuần 17/12/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 51 từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018
Lịch tuần 13/12/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 50 từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018 (BS LẦN 2)
Lịch tuần 07/12/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 50 từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018
Lịch tuần 04/12/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018 (BỔ SUNG LẦN 2)
Lịch tuần 03/12/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018 (BỔ SUNG)


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum