Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 26/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018
Lịch tuần 24/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018 (BS LẦN 2)
Lịch tuần 23/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 22/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018
Lịch tuần 18/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018 (BỔ SUNG LẦN 3)
Lịch tuần 16/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018 (Bổ sung lần 2)
Lịch tuần 15/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 15/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018
Lịch tuần 10/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 08/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 41 từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018
Lịch tuần 03/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018 (BS Lan 2)
Lịch tuần 02/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018 (BS)
Lịch tuần 01/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 40 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018
Lịch tuần 25/09/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 24/09/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum