Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung
Lịch tuần 18/09/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 38 từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018 (bổ sung)
Lịch tuần 14/09/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 38 từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018
Lịch tuần 12/09/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 37 từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 10/09/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 37 từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018
Lịch tuần 09/07/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 28 từ ngày 9/7/2018 đến ngày 14/7/2018
Lịch tuần 04/07/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 27 từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 02/07/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 27 từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018
Lịch tuần 28/06/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 26 từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018 (BS LẦN 2)
Lịch tuần 26/06/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 26 từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 25/06/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 26 từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018
Lịch tuần 15/06/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 25 từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018
Lịch tuần 13/06/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 24 từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (BỔ SUNG)
Lịch tuần 11/06/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 24 từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018
Lịch tuần 07/06/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 23 từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018 (BỔ SUNG LẦN 2))
Lịch tuần 05/06/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Kế hoạch công tác tuần thứ 23 từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018 (BỔ SUNG)


© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum