Trả lời bạn đọc: Nguyễn Phúc Vinh, về việc:
Đối tượng được hưởng theo chế độ trợ cấp MSLĐ theo Nghị quyết số16/NQ ngày 08/02/1982 có thuộc đối tượng theo Quyết định 60-HĐBTngày 01/03/1990 của
Hỏi:
Hỏi: Đối tượng được hưởng theo chế độ trợ cấp MSLĐ theo Nghị quyết số16/NQ ngày 08/02/1982 có thuộc đối tượng theo Quyết định 60-HĐBTngày 01/03/1990 của Hội đồng Bộ trưởng hay không?.Chị tôi được nghỉ việc và hưởng chế độ trợ cấp MSLĐ dài hạn theo Nghịquyết số 16/NQ ngày 08/02/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.Hỏi: Như vậy chi tôi có thuộc đối tượng được điều chỉnh theo Quyếtđịnh 60-HĐBT ngày 01/03/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (được hường ½thời gian công tác) hay được điều chỉnh theo Quyết định số 812/TTgngày 12/12/1995 của Thủ Tướng Chính phủ (được tiếp tục hưởng chế độtrợ cấp)/. Trân trọng cảm ơn./.
Trả lời:
1. Trả lời ông Nguyễn Phúc Vinh:
a/ Phần 1: Đối tượng hưởng MSLĐ theo Nghị quyết số 16-HĐBT:
Đối tượng nghỉ hưởng theo chế độ MSLĐ theo "Nghị quyết số 16-HĐBT ngày 08/02/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tinh giảm biên chế hành chính": Là nghỉ hưởng chế độ theo chính sách tinh giảm biên chế của Nhà nước. Chế độ MSLĐ theo Nghị quyết số 16-HĐBT được thực hiện theo quy định của Nghị định số 218-CP ngày 27/12/1961 của Hội đồng Chính phủ, ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức nhà nước. Sau này là thực hiện theo quy định của Nghị định số 236-HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng, về bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách về thương binh xã hội.
Căn cứ vào các quy định như nêu trên, trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ MSLĐ theo Nghị quyết số 16-HĐBT là thuộc đối tượng theo Quyết định số 60-HĐBT ngày 01/03/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.
b/ Phần 2: Nghỉ hưởng chế độ MSLĐ theo Nghị quyết số 16-HĐBT thuộc đối tượng điều chỉnh theo Quyết định 60-HĐBT hay theo Quyết định 812-TTg.
- Theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 60-HĐBT thì: "tất cả công nhân viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 236-HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1/2 thời gian công tác đã quy đổi".
- Theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 812-TTg là: Bổ sung đối tượng trợ cấp mất sức lao động dài hạn là những người nghỉ việc, đã hoặc đang được hưởng trợ cấp mất sức lao động nếu có thời gian công tác đủ 20 năm trở lên (không tính quy đổi theo hệ số).
+ Những người thuộc diện này đang được hưởng trợ cấp mất sức lao động thì sau khi hưởng trợ cấp đến hết 1/2 thời gian công tác quy đổi, được tiếp tục hưởng trợ cấp hàng tháng.
+ Những người thuộc diện này mà đã ngừng hưởng trợ cấp từ sau ngày 1 tháng 3 năm 1990 thì được hưởng lại trợ cấp kể từ ngày ban hành Quyết định này.
* Trường hợp của ông Nguyễn Phúc Vinh hỏi, ông kiểm tra thời gian công tác nghỉ hưởng chế độ MSLĐ của chị ông là bao nhiêu năm và bao nhiêu tháng, đối chiếu với các quy định trên, để được điều chỉnh giải quyết cho phù hợp./.


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM
Địa chỉ: số 179 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02603.864524 - Fax: 02603.863826 - Email: baohiemxahoikontum@gmail.com
© Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum