Danh sách văn bản đến hạn báo cáo
Số hiệu công văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Phòng thực hiện Ngày hết hạn báo cáo Tình trạng
1866/SLĐTBXH-BTXH 28/12/2018 Sở Lao động - Thương binh & xã hội tỉnh Kon Tum V/v triển khai các chính đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 Quản lý thu 30/06/2019
3829/KH-BHXH 28/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động Văn phòng 15/05/2019
558/BHXH-TCKT 27/02/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc báo cáo nhu cầu sửa chữa trụ sở làm việc Kế hoạch tài chính 30/03/2019
565/BHXH-CSYT 28/02/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam việc xác định tổng mức và quyết toán chi phí KCB đa tuyến đến năm 2018 Giám định BHYT 25/03/2019
04/KH-ĐGS 23/01/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 Văn phòng 20/03/2019
531/BHXH-CSYT 25/02/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v báo cáo nhân lực thực hiện công tác giám định BHYT Giám định BHYT 10/03/2019
271/TB-VP 29/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Thông báo về việc chuẩn bị làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 Văn phòng 10/03/2019
200/CV-SLĐTBXH 14/02/2019 Sở Lao động - thương binh & xã hội Kon Tum V/v cung cấp thông tin, tài liệu Khai thác và thu nợ 25/02/2019
468/BHXH-BT 18/02/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v tham gia ý kiến dự thảo giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021 Khai thác và thu nợ 22/02/2019
460/BHXH-CSYT 18/02/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc báo cáo đánh giá, cung cấp số liệu thực hiện BHYT học sinh, sinh viên từ năm 2016 đến năm 2018 Giám định BHYT 22/02/2019
V/v báo cáo hoạt động thanh tr 30/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v báo cáo hoạt động thanh tra, kiểm tra Thanh tra, kiểm tra 20/02/2019
14/BHXH-KHĐT 03/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 Kế hoạch tài chính 01/02/2019
146/SYT-KHTC 14/01/2019 Sở y tế Kon Tum V/v đề nghị cung cấp số liệu quyết toán chi BHYT năm 2018 của các đơn vị trực thuốc Sở y tế Giám định BHYT 30/01/2019
140/SNV-CCHC 18/01/2019 Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum V/v tham gia dự thảo Kế hoạch kiểm tra và cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Văn phòng 25/01/2019
66/BHXH-BT 07/01/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc báo cáo sơ kết hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT Quản lý thu 25/01/2019