Danh sách văn bản đến hạn báo cáo
Số hiệu công văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Phòng thực hiện Ngày hết hạn báo cáo Ghi chú
2960/BHxH-CSYT 10/08/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum V/v báo cáo chi phí KCB bình quân tính tổng mực thanh toán đa tuyến đến từ năm, 2014-2018 GĐBHYT 16/08/2018
929/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ 07/08/2018 Sở Văn hóa V/v đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo tổng kết, khen thưởng 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ Văn phòng 12/08/2018 đã báo cáo
780/STP-XD&KTRVB 06/08/2018 Sở tư pháp Kon Tum V/v cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội nghũ người làm công tác pháp chế Văn phòng 12/08/2018
614/CNTT-QLDL 08/08/2018 Trung tâm Công nghệ Thông tin Xin ý kiến Dự thảo quy trình khai thác, sử dụng dữ liệu Công nghệ thông tin 12/08/2018
832/PC-KGVX 07/08/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phiếu chuyển Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ Khai thác & thu nợ 08/08/2018 Đã báo cáo