Danh sách văn bản đến hạn báo cáo
Số hiệu công văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Phòng thực hiện Ngày hết hạn báo cáo Tình trạng
2535/STC-QLNS 13/09/2018 Sở tài chính Kon Tum V/v nộp trả kinh phí đã tạm ứng hỗ trợ hộ cận nghèo mua thẻ BHYT theo Quyết định 113/QĐ-UBND ngày 15/2/2017 của UBND tỉnh KHTC 20/09/2018 đã báo cáo
3567/BHXH-TCKT 14/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP KHTC 20/09/2018 đã báo cáo
622/DAĐTXD-QLDA 12/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v cung cấp thông tin đầu mối tiếp nhận thiết bị thuộc kế hoạch mua sắm máy photocopy cho các đơn vị trong ngành BHXH Văn phòng 17/09/2018 đã báo cáo
623/DAĐTXD-QLDA 12/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc cung cấp thông tin đầu mối tiếp nhận thiết bị thuộc kế hoạch mua sắm máy in sổ BHXH – thẻ BHYT cho các đơn vị trong ngành Bảo hiểm xã hội Văn phòng 17/09/2018
2765/SYT-KHTC 11/09/2018 Sở y tế Kon Tum V/v phố hợp báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Văn phòng 16/09/2018
993/PC-VP 12/09/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phiếu chuyển công văn số 5156/BYT-BH ngày 04/9/2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán khám chữa bệnh BHYT năm 2018 GĐBHYT 15/09/2018
3541/BHXH-CSYT 13/09/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v chấn chỉnh việc tạm ứng thanh toán chi phí KCB BHYT GĐBHYT 14/09/2018
389/BTĐKT-NV 04/09/2018 Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum V/v phối hợp giải quyết đơn khiếu mại của công dân: Đặng Văn Mão Thanh tra kiểm tra 12/09/2018
614/CNTT-QLDL 08/08/2018 Trung tâm CNTT Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Công nghệ thông tin 12/08/2018 Đã báo cáo